Učiteľské rodinné striebro

Dňa 21.3 sa v priestoroch Kultúrneho centra stretli bývalé štiavnické učiteľky M. Petrová, O. Moravčíková, T. Protoppopová a vychovávateľ M. Palášthy, aby si počas verejnej nahrávky moderovanej etnologičkou Zuzanou Denkovou zaspomínali na časy minulé. Keďže išlo o osobnosti zo stredoškolského prostredia, príbehy sa týkali najmä pedagógov a študentov štiavnických stredných škôl.

Hovorilo sa o kadečom. Prevažovali veselé príhody zo školských lavíc, predstavili sa vzdelávacie inštitúcie v našom meste a pospomínali mnohé osobnosti štiavnického školstva. Hovorilo sa aj o živote na internátoch. Hostia pripomenuli aktivity, ktoré priamo nesúviseli  s vyučovacím procesom, ale školy sa na nich zúčastňovali ako brigády, exkurzie, výlety. Vyučujúci i študenti participovali na príprave množstva kultúrnych podujatí uskutočňovaných na pôde školy i mesta. Hostia akcentovali družnosť a kolegialitu na školách. Spomínali na vzťahy v pedagogických kolektívoch a tiež na dobré vzťahy medzi školami, kde podľa nich prevládala kooperatívnosť nad rivalitou. Došlo aj na menovanie známych absolventov. Pri počúvaní spomienok hostí v mysli rezonoval rešpekt, ktorí pedagógovia zo strany študentov i rodičov požívali. Obohacujúce boli aj vstupy z publika. P. Grollmusová sa zapojila do diskusie na tému duálneho vzdelávania, kde vysoko hodnotila prepojenie teórie a praxe v minulosti či vybavenosť odborných učební a laboratórií. Manželia Višňovskí pripomenuli ikonických pedagógov, a tiež kvalitu, ktorú ponúkalo vzdelávanie v našom meste. Na záver možno konštatovať, že zostali školské témy, ku ktorým sa napriek pomerne dlhej a živej diskusii nepodarilo dostať a zostávajú otvorené pre individuálne rozhovory. Za všetky treba spomenúť pohľad na rozvoj základného školstva v meste.

Záznam z rozprávania bude zverejnený na FB a Youtube profile Almázia Štiavnica a stane sa súčasťou archívu projektu Mesto kultúry a neskôr aj Slovenského banského múzea. Druhou nahrávkou, ktorú pripravujeme a o ktorej vás budeme podrobnejšie informovať prostredníctvom web stránky projektu a našej prílohy, bude spomínanie na kultúrny život v meste.

Z. Denková, R. Marko

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-04-23T11:05:32+02:00