Rodinné striebro Vladimíra Protopopova

Vladimír Protopopov v 90.rokoch minulého storočia vyvíjal v Banskej Štiavnici mnoho tvorivých kultúrnych aktivít, divadelné predstavenia, výstavy fotografií, kultúrne programy pri oslavách zápisu mesta na listinu svetového dedičstva UNESCO a mnohé ďalšie.

Otázka: Vlado, ty máš predsa elektrotechnické vzdelanie, môžeš bližšie konkretizovať aj všetku svoju tvorivú umeleckú činnosť v 90. rokoch v Banskej Štiavnici?
Po absolvovaní elektrotechnickej fakulty som niekoľko rokov pôsobil vo Výskumnom ústave kovopriemyslu ako konštruktér – vývojár a dizajnér, za čo mi bolo udelené Úradom pre vynálezy a objavy Osvedčenie na priemyselný vzor. Ale vyrástol  som v umeleckej rodine a preto som mal už od detstva veľmi blízky vzťah ku kultúre a umeniu, k fotografii a filmu, ale aj k divadlu.
Keď som sa vrátil do Banskej Štiavnice, vyučoval som odborné predmety na školách, ale začal som mesto a jeho okolie aj systematicky fotografovať. Svoju odbornosť som si diaľkovo ešte rozšíril o tvorbu a spracovanie fotografického obrazu na univerzite, ktorý odbor som aj vyučoval.
Začiatkom 90. rokov v Banskej Štiavnici nebolo mnoho kultúrnych akcií, ako je tomu dnes. Akoby sa vtedy zabúdalo na slávnu banícku históriu tohto malebného mesta.

Predložil som vedeniu mesta v 90. rokoch kultúrny revitalizačný projekt, ktorý čerpal z prítomnosti, ale aj zo slávnej histórie mesta a založil som pri Mestskom úrade tvorivú skupinu s názvom Štiavnica kultúrna. Tvorivá skupina úspešne realizovala kultúrny revitalizačný projekt oživenia kultúry B. Štiavnice v rokoch 1993 – 2002. Projekt zahrňoval väčšie množstvo historických divadelných predstavení odohrávajúcich sa v prirodzených kulisách mesta, niekoľko autorských výstav mojej výtvarnej fotografie, kultúrne programy pri slávnostnom zápise a výročí zápisu B. Štiavnice na listinu UNESCO,  viaceré vystúpenia nášho súboru Štiavnické mažoretky, zvukové nahrávky a programy  pri viacerých príležitostiach do mestského rozhlasu a predvianočné divadelné predstavenie pre deti a dospelých v programe Zimná rozprávka odohrávajúce sa v centre historickej časti mesta v spolupráci s Centrom mestskej kultúry. Naša tvorivá skupina pracovala s amatérskymi hercami väčšinou bez akýchkoľvek hereckých skúseností. Boli to študenti viacerých stredných škôl v B. Štiavnici. Za túto tvorivú kultúrnu činnosť na rozvoji kultúry mesta sme dostali viacero uznaní a ocenení primátora B. Štiavnice, ale aj ústredia ochotníckej divadelnej činnosti.

Ešte pred založením tvorivej skupiny v rokoch 1990 – 1993 som vyvíjal kultúrne aktivity na bývalej SPŠ baníckej a hutníckej v B.Štiavnici, kde som sa snažil formovať záujmovú divadelnú činnosť stredoškolskej mládeže. Vytvoril som si postupne kolektív študentov aj z viacerých stredných škôl, ktorí síce nemali žiadne herecké skúsenosti, ale mali záujem a schopnosti postupne ich získať. Pod mojím vedením študenti naštudovali niekoľko mojich divadelných hier a predstavení so satirickou a politicko–satirickou tematikou, živé historické divadelné obrazy pri školských oslavách Samuela Mikovíniho a iné kultúrne akcie. Zabezpečil som scenár, hudbu a réžiu satirických divadelných predstavení  Pekelné lustrácie  a  Stále lepšie a lepšie…, s ktorými sme mali úspech.

Po založení tvorivej skupiny som v originálnom prostredí priamo v historických kulisách mesta B. Štiavnice úspešne uviedol viaceré divadelné predstavenia, ktoré čerpali námet zo slávnej baníckej histórie starobylej B. Štiavnice. Jednalo sa predovšetkým o kultúrny triptych v roku 1993, o poetické hudobné divadelné pásmo Keď morový stĺp prehovorí,  komediálne divadelné predstavenie Legenda o Barbare Rősslovej a pásmo diapozitívov s poéziou, hudbou a slovom Metamorfózy Banskej Štiavnice.

Divadelné pásmo Keď morový stĺp prehovorí prestavovalo osudy mesta v minulosti až po súčasnosť. Divákom na námestí  morový stĺp rozprával o slávnej baníckej minulosti, ale aj o pohnutých časoch v meste, ťažkom živote a biede baníkov, morovej epidémii, nájazdoch dobyvateľov, vojnách, ale aj o láske Sládkoviča a jeho Maríny.

Komediálne divadelné predstavenie Legenda o Barbare Rősslovej sa odohrávalo taktiež na námestí. Divákom humornou formou rozprávalo o neľahkej dobe v minulých storočiach, keď bolo mesto ohrozené, ale na druhej strane tu bol aj bujarý a rozpustilý život bohatých štiavnických waldbürgerov. Tieto divadelné predstavenia boli odohrané aj vo viacerých reprízach pri príležitosti septembrových osláv mesta – Salamandrových dní. Zabezpečoval som scenár, réžiu a hudobné nahrávky. Spolupracovala  aj manželka, texty scenára načítala spolu s Henrichom Šiškom. V divadelných predstaveniach a živých obrazoch účinkovali obyvatelia mesta a študenti strednej školy.

Pásmo   diapozitívov  s poéziou, pôsobivou hudbou  a umeleckým slovom Metamorfózy Banskej  Štiavnice propagovalo malebnosť a krásy Banskej Štiavnice, problémy pri rozvoji mesta, ale aj optimistickú víziu do budúcnosti. Zabezpečoval som scenár, réžiu, vlastné fotografie,  nahrávky hudby a slova.

Výstavy mojej výtvarnej fotografie v Centre mestskej kultúry s názvami Banská Štiavnica v premenách ročných období  (1994),  Štiavnica svetu otvorená? (1998),  zobrazovali nevšedné krásy mesta a jeho okolia, porovnanie B. Štiavnice s viacerými  mestami Európy, ale aj môj kritický pohľad na problémy v meste. Moja tretia autorská výstava fotografií  Objektívom lyricky aj kriticky (1999) bola usporiadaná vo výstavných priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a predstavila moju súbornú fotografickú, dramaturgickú, scenáristickú, režijnú, ale aj literárnu prácu pri príležitosti môjho životného jubilea.

Náš umelecký súbor  Štiavnické mažoretky vystupoval pri rôznych príležitostiach v meste, ale reprezentoval B. Štiavnicu úspešne aj mimo mesta, na viacerých prehliadkach a oslavách a reprezentoval naše mesto aj v rakúskom spriatelenom meste Hallstatte. Umelecký súbor vystupoval s dychovou hudbou  Sitňanka, ale často aj samostatne  za zvukov  modernej tanečnej hudby.

Pri príležitosti  Divadelných dní 1994 v  B. Štiavnici naša tvorivá skupina uviedla divácky najúspešnejšie historicko-poetické divadelné predstavenie opäť v prirodzených kulisách mesta s názvom Horný rínok ožíva. Jednalo sa o rozsiahle a náročné divadelné predstavenie s pôsobivou hudbou, umeleckým slovom, tanečnou choreografiou a divadelnými scénami zo slávnej histórie mesta. V divadelnom predstavení vystupovalo takmer štyridsať účinkujúcich zo štyroch banskoštiavnických stredných škôl. Mali sme zapožičané kostýmy z rôznych skladov kostýmov a dobové parochne z opery v B. Bystrici. Zabezpečoval som scenár, réžiu, výber a nahrávky hudby a slova divadelného predstavenia, scénické doplnky a texty načítala manželka. Choreografiu scénických tanečných vystúpení viedla jedna z účinkujúcich spolu so mnou. Divadelné predstavenie sa stretlo so značným úspechom na verejnosti a s veľmi priaznivou odozvou rôznych médií.

Vedenie mesta ma poverilo vytvorením kultúrnych programov pri príležitosti osláv zápisu B. Štiavnice na listinu UNESCO a pri ďalšom výročí tohto zápisu mesta (1994, 1995). Naša tvorivá skupina pod mojím vedením, scenárom a réžiou  pripravila scénické divadelné obrazy zo slávnej histórie mesta s pôsobivou hudbou a slovom, ktoré reprezentovali mesto na slávnostných zasadnutiach osláv aj za prítomnosti vládnych  činiteľov.
V tej dobe som zostavil aj prezentačné CD o krásach Banskej Štiavnice, ale aj o problémoch rozvoja mesta v 80. a 90. rokoch s viacerými mojimi fotografiami.

V roku 1997 naša tvorivá skupina Štiavnica kultúrna naštudovala  a  úspešne uviedla divadelnú hru s biblickou predvianočnou tematikou  Ježiš a dejiny.  Scenár, réžiu, výber a nahrávky hudby a slova som zabezpečoval, scénické doplnky a kostýmy zabezpečila  manželka, texty načítal Peter Danáš. V divadelnej hre účinkovali študenti gymnázia. Biblická divadelná hra s pôsobivou a dojímavou hudbou, umeleckým slovom a scénickými vystúpeniami sa stretla taktiež s veľmi priaznivou odozvou štiavnickej verejnosti a bola niekoľkokrát odohraná aj v ďalších reprízach.

V roku 2008 bola táto divadelná hra uvedená aj v známej aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v rámci kultúrnych predvianočných predstavení mesta. Účinkovali študenti Vysokoškolského biblického hnutia SPU. V tých rokoch som pôsobil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre vo funkcii vedúceho pre kultúrny rozvoj a záujmovú umeleckú činnosť a usporiadal som taktiež niekoľko fotografických výstav z vlastnej tvorby.

Ďalšiu výstavu fotografií som usporiadal v roku 2001 vo výstavných priestoroch Nitrianskej galérie v Nitre, kde som vystavoval spolu so svojimi fotografiami aj fotografie môjho otca akad. maliara Sergeja Protopopova pod spoločným názvom Banská Štiavnica objektívom dvoch generácií. Táto výstava sa stala súčasťou ďalšej rozsiahlej výstavy, ktorá sa konala v Bratislave – Trnávke tiež v roku 2001 pod názvom Banská Štiavnica – zlatá minulosť – nádejná budúcnosť.

Zapojil si sa spolu s manželkou aj do úvodných osláv Banská Štiavnica Mesto kultúry 2019?
Samozrejme, že áno. Organizátori našu rodinu dvakrát doma navštívili a umožnil som im nahliadnuť do rozsiahlej tvorby našej rodiny spolu s mojou monografiou o otcovi, mojím prezentačným pásmom o Banskej Štiavnici, ale aj ukážkou videonahrávok divadelnej činnosti mojej skupiny Štiavnica kultúrna. Naživo sme vystupovali aj pri predstavovaní v sále kultúrneho centra, kde som predstavil verejnosti tvorbu môjho otca a manželka svoj spevokol. Je na škodu veci, že moju rozsiahlu tvorbu z 90. rokov v Banskej Štiavnici nakoniec nepoužili. Organizátori zrejme celkom nepochopili, čo pre mňa a moju rodinu znamená  „Rodinné striebro“. Rodinné striebro je predsa to, čo rodiny vlastnia a dedí sa z pokolenia na pokolenie.

Aké máš ešte kultúrne plány do blízkej budúcnosti?
Ešte v tomto roku v nasledujúcich mesiacoch pripravujem moju štvrtú autorskú výstavu fotografií v Banskej Štiavnici, kde predstavím aj také moje fotografie, ktoré verejnosť zatiaľ nevidela.
Postupne pripravujem moju tretiu knihu spomienok a množstva zaujímavých fotografií z mojich ciest po Československu, Európe, Ázii, ale aj Egypte.

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-02-01T14:43:01+02:00