Pleta sa vracia na Starý zámok

Od roku 2019 sa Banská Štiav-nica spája s novým prívlastkom. Ako prvé mesto na Slovensku zís-kala titul Mesto kultúry. Rok 2019 je zároveň rokom sedemdesiateho výročia vzniku podniku Pleta. Pri tejto príležitosti Slovenské banské múzeum v spolupráci s bývalými a súčasnými zamestnancami ban-skoštiavnických textilných pod-nikov pripravuje výstavu Príbeh značky PLETA. Spoločný projekt ambíciu priblížiť verejnosti bohatú históriu textilnej výroby v Banskej Štiavnici, spojenú najmä s existenciou podniku a módnej značky Pleta trvajúcou viac ako štyri desaťročia. Zároveň je ná-vratom témy textilnej výroby do múzea a na Starý zámok.

Oslavy výročia 200 rokov textilného priemyslu v Banskej Štiavnici

boli zároveň oslavami 10 rokov existencie n. p. Pleta. Konali sa od 1. do 6. septembra 1959. Výročie a podujatia usporiadané počas jeho osláv propagovali plagáty, k jubileu boli zhotovené aj medaily, firemný odznak, tiež zlaté groše, záložky do kníh a pod. V Banskej Štiavnici a niekoľkých väčších mestách boli vo výkladoch obchodov aranžované výstavy robkov z produkcie podniku. Propagáciu zabezpečovali aj rozhlas (celoštátny i miestny), televízia a tlač. Boli prítomní zástupcovia Československej televízie, kópia 16 mm farebného zvukového filmu putovala aj do n. p. Pleta. Vo všetkých kinách o oslavách informoval kinožurnál. Fotodokumentáciu ich priebehu zabezpečil Sergej Protopopov. Vznikol z nej samostatný album fotografií.

Pri príležitosti osláv vyšla brožúra 200 rokov textilného prie-myslu v Banskej Štiavnici a v priestoroch Mestského múzea na Starom zámku (v priestoroch, kde je dnes výstava Kalvária v azyle) bola 1. septembra 1959 inštalovaná rovnomenná výstava. Jej návštevníci mohli vidieť staré pletiarenské stroje, fotografie a archívne dokumenty týkajúce sa histórie textilnej výroby v Banskej Štiavnici.

Vydarená módna prehliadka

V dňoch 24. a 25. mája 2019 sa na Starom zámku uskutočnil 22. ročník Festivalu kumštu, remesla a zábavy. Najviac navštíveným podujatím v rámci jeho programu bola módna prehliadka značky Pleta. Pripravila ju Beáta Lazarová, v zákulisí jej sekundovali bývalé kolegyne módne návrhárky Iveta Petrikovičová, Jozefína Šluchová, Eva Suchá, Alena Jakabová a Jana Bolyová. Za SBM pri jej príprave spolupracovala Mgr. Katarína Chrústová. Módna prehliadka bola výnimočná tým, že predvádzané modely boli z produkcie bývalého podniku Pleta a zároveň tým, že ich predvádzali bývalí manekýni a manekýnky Plety. Na móle sa stretli Miroslav Kyjovský, Ľubica Rudinská, Ing. Víťazoslav Lazar, Bc. Tomáš Lazar, Ivana Fritzová (r. Hajduová), Dagmar Dirbacho-(r. Ďuricová), Renáta Brnáková a ich mladší kolegovia, súčasní na-sledovníci. Profesionálne líčenie zabezpečili: Michaela Budinská, Zuzana Esterházyová a Monika Felbrová. Akciu sledovalo viac než 150 osôb, mnohí ďalší sa do sály ne-dostali. Možno prídu na najbližšiu prehliadku bude čoskoro…

Čo návštevníci výstavy uvidia?

Od januára 2019, keď sa Banská Štiavnica stala Mestom kultúry 2019, pracujeme na výstave o Plete. čoskoro jej návštevníci v atraktívnych priestoroch Starého zámku uvidia okrem tradičných výstavných panelov (s textami a fotografiami) aj zaujímavé trojrozmerné predmety. Úvodná časť expozičného priestoru priblíži predchodcov podniku Pleta. Za ňou začne stručný exkurz do histórie podniku, doplnený o sondu do podnikovej kultúry a života jeho zamestnancov. Nasledujúca časť sa bude venovať výrobnému procesu a sortimentu aj prezentáciou vybraných modelov. Prehliadka je doplnená o vystavené funkčné stroje z konfekčnej dielne. najmä z banskoštiavnických textilných podnikov a väčšinu z nich múzeu darovala firma Svetro, s. r.o.. Niekoľko strojov, ako aj množstvo ďalších predmetov je zapožičaných od pána Ľubomíra Svetlíka (firma Mirador). Druhá výstavná miestnosť upriamiť pozornosť na človeka zamestnanca podniku Pleta. Miestnosť je určená aj na prezentáciu filmových dokumentov ako časti prehliadky, resp. ako doplnku pri plánovaných výchovno-vzdelávacích aktivitách, ktoré v priestore výstavy bude možné v budúcnosti realizovať.

O Plete vznikne aj film

Na konci prehliadky výstavy Príbeh značky PLETA je plánované premietnutie krátkeho dokumentárneho filmu. Jeho vznik umožňuje kooperácia tvorcov výstavy s projektom FILMOATELIÉR (jeden z projektov Mesta kultúry 2019). Vzniknuté dielo mať približne 7 minút. Jeho súčasťou bude sprievodné slovo bývalých zamestnancov Plety a obrazový a filmový materiál. Tvorcom projektu sa podarilo získať cenný historický filmový materiál pochádzajúci od Jaroslava Vanča fotografa a zamestnanca propagačného oddelenia podniku a Mikuláša Müllnera, od polovice sedemdesiatych rokov 20. storočia zamestnaného vo výpočtovom stredisku n. p. Pleta. Práve on uschoval filmový materiál Jaroslava Vanča a následne ho poskytol pre potreby projektu Mesto kultúry 2019. Prostredníctvom FILMOVÉHO ATELIÉRU, najmä vďaka jeho hlavnému lektorovi Marekovi Šulíkovi, boli filmy digitalizované. Časť z nich bude použitá aj pri výrobe spomenutého krátkeho dokumentárneho filmu. Všetky záznamy budú poskytnuté Slovenskému banskému múzeu, kde budú archivované a využívané na študijné účely.

Záleží na nás, ako naložíme s bohatou históriou textilného priemyslu v Banskej Štiavnici

Výstava Príbeh značky PLETA je súčasťou projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity. Je jedným z výstupov širšie koncipovanej úlohy Dokumentácia a prezentácia dejín textilného priemyslu v Banskej Štiavnici. Úloha je výsledkom dohody o spolupráci, uzavretej v apríli 2016, medzi stupcami Slovenského banského múzea, Mesta Banská Štiavnica a bývalými zamestnancami podniku Pleta. Za krátky čas niekoľkých mesiacov sa podarilo nájsť spôsob, ako projekt financovať, vytvoriť priestor na jeho prezentáciu v priestoroch a podmienkach SBM, vytvoriť koncept výstavy, získať zbierkové predmety, najmä však zapojiť verejnosť pamätníkov.

Výstavou sa projekt nekončí, práve naopak, boli by sme radi, keby ho aj verejnosť chápala ako prvý krok, po ktorom majú nasledovať ďalšie. Krok, ktorým sme „dali veci do pohybu“ a dokázali, že naše spoločné úsilie zmysel.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa doteraz zapojili.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do spolupráce pri príprave výstavy o Plete. Najmä pri zbere informácií, fotografických materiálov a trojrozmerných predmetov: Eve Bačíkovej, Ľubici Balážovej, Jozefovi Bálikovi, Danielovi Beňovicovi, Mgr. Lucii Binderovej, Ľudmile Blaškovej, Jane Bolyovej, Ing. Jánovi Čama-jovi, Mgr. Ivane Čengerovej, Jozefovi Čížovi, Márii Dobrovičovej, Antonovi Drímajovi, Ľudovítovi Freigertovi, Ing. Vladimírovi Gašparovi, Mgr. art. Larise Gombárovej, Mgr. Anne Gruskovej, Mgr. Tomášovi Chrienovi, Mgr. Kataríne Chrústovej, Valérii Inglotovej, Alene Jakabovej, Helene Joklovej, Ing. Miroslavovi Jauschovi, Alene Kmetíkovej, Adine Knapekovej, Adriane Knapekovej, Kataríne Kovácsovej, Ing. Jánovi Kovárovi, Janke Krippnerovej, Milanovi Kubinskému, Stanislavovi Kukovi, Miroslavovi Kyjovskému, Ing. Ladislavovi Kyselovi, Alexandrovi Ladzianskemu, Lýdii Ladzianskej, Jánovi Ladzianskemu, Viere Laukovej, Jánovi Laukovi, Beáte Lazarovej, Ing. Víťazoslavovi Lazarovi, Janke Luptákovej, Mgr. Milanovi Maďarovi, Ivanovi Marušincovi, Ing. Anne Melichovej, Mikulášovi Müllnerovi, Jozefovi Osvaldovi, Veronike Pachingerovej, Paulíne Pálovej, Tatiane Pastierovej, Alž-bete Pecherovej, Ivete Petrikovičovej, Júlii Petrušovej, Mgr. BcA. Lukášovi Rohárikovi, Pavlovi Ružiakovi, Helene Schneiderovej, Helene Spišiakovej, Eve Suchej, Ľubomírovi Svetlíkovi, Jozefíne Šluchovej, Márii Šorecovej, Vladimírovi Štirblovi, Adele Šubovej, Margite Šuhajdovej, Jane Tenke-lovej, Jane Tokárovej, Ing. Jánovi Totkovičovi, Ing. Márii Zorvanovej, Elene Zupkovej, Dane Žemberovej.

Výstavu Príbeh značky PLETA otvoríme čoskoro, 19. júla 2019, na Starom zámku o 17:00 h. Ste srdečne vítaní!

Daniel Harvan, SBM

Najnovšie články

Archív

Kategórie článkov

2019-07-11T11:03:34+02:00